Welcome

Log In or Sign Up
Navigation

Main Credits

Director + Concept Design

Tetsuya Nomura

Main Programmer

Hiroshi Harata

Main Programmer

Kentarou Yasui

Planning Director

Yuichi Kanemori

Planning Director Map

Takeshi Endo

Planning Director Event

Masaru Oka

3D Modeling Director Character

Tomohiro Kayano

Animation Director

Tatsuya Kando

3D Modeling Director Map

Masahide Tanaka

Art Director

Takayuki Ohdachi

Art Director Texture

Tomohiro Hasegawa

Art Director Interface

Takeshi Arakawa

Art Director VFX

Syuichi Sato

Scenario

Kazushige Nojima
Stellavista LTD.

Music

Yoko Shimomura

Synthesizer Operator

Takeharu Ishimoto

Sound Programmer

Hitoshi Ohori

Supervising Dialogue Editor

Asako Suga

Sound Designer

Ryo Inakura

Movie Director

Takeshi Nozue

Co-Producer

Yoshinori Kitase

Producer

Shinji Hashimoto

Theme Song

Utada Hikaru